Önöket is várja az Európai Foglalkoztatási Hálózat!

 

admission_theme.jpg


A hálózatnyitás háttere


Az Európai Bizottság 2014-ben nyújtotta be rendelettervezetét az Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES – European Employment Service) hálózat megújítására és szolgáltatásainak modernizálására. Az uniós munkavállalók szabad mozgáshoz fűződő jogának hatékonyabb biztosításához, a foglalkoztatottság növeléséhez és az uniós munkaerőpiac jobb integrációjához többek között növelni kell a meghirdetett álláshelyek számát az EURES-portálon, kiegyensúlyozottá kell tenni az EURES-szolgáltatások elérhetőségét valamennyi tagállamban, és ki kell alakítani az álláshelyek és álláskeresői profilok, önéletrajzok automatikus megfeleltetését elősegítő online eszközöket.

 

Ezen kezdeményezés jogi kereteként került kiadásra 2016. április 13-án a 2016/589/EU számú rendelet a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatáról (EURES), a munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz való hozzáféréséről és a munkaerőpiacok további integrációjáról, valamint a 492/2011/EU és az 1296/2013/EU rendeletek módosításáról.

A 2016/589/EU rendelet szerint az EURES-hálózat új tagokkal és partnerekkel történő kibővítését minden tagállamban egyaránt biztosítani kell. A rendelet értelmében „Bármely olyan szervezet – ideértve a köz-, magán- vagy harmadik szektorbeli foglalkoztatási szolgálatokat – számára biztosítani kell a lehetőséget az EURES-taggá válásra, amely vállalja, hogy teljesíti az e rendeletben foglalt kritériumok és feladatok teljes körét." (Preambulum, 13.bek.) A rendelet 12. cikk 3) bekezdése és a 17. cikk (1)–(7) bekezdése 2018. május 13-tól alkalmazandó.

A 12. cikk  3) bekezdése alapján ezen határidővel az „EURES-tagoknak és adott esetben az EURES-partnereknek az EURES-portál rendelkezésére kell bocsátaniuk valamennyi, náluk nyilvánosan közzétett állásajánlatot, valamint […] álláspályázatot és önéletrajzot […]."

A 17. cikk (1)-(7) bekezdései a közös informatikai platform kialakítását határozzák meg.

A rendelet 11. cikke szerint „A tagállamok indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 2018. május 13-ig, életbe léptetnek egy olyan rendszert, amely szervezetek EURES-taggá és -partnerré való válásának engedélyezését, tevékenységeik és az e rendelet alkalmazása során betartandó jogszabályoknak való megfelelésük nyomon követését, és szükség esetén az engedélyek visszavonását szolgálja. E rendszernek átláthatónak és arányosnak kell lennie, a tagságot vagy partnerséget kérelmező szervezetek tekintetében tiszteletben kell tartania az egyenlő bánásmód, valamint a jogszerű eljárás elvét, továbbá biztosítania kell a hatékony jogi védelem garantálásához szükséges hatékony jogorvoslati lehetőségeket."

Az újonnan belépő tagok és partnerek hálózati integrációját az Európai Bizottság elsősorban képzések szervezésével segíti. A tagállamok feladatát az EURES hálózatnyitási nemzeti rendszerek koncepcionálása, a jogi keretrendszer kialakítása, a hálózatszervezéses koordináció képezi.

A magyarországi EURES-hálózat nemzeti keretrendszerének bővítésével, feltételeinek és jogszabályának megalapozásával 2018-tól a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálaton kívül más szervezetek is kérhetik tag- vagy partnerfelvételüket az EURES-hálózatba Magyarországon.

 

Megalapozó tanulmány és kutatás a magyarországi, nemzeti EURES hálózatnyitási rendszerről


A GINOP-5.1.1-15-2015-00001 és a VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 azonosító számú „Út a munkaerőpiacra” kiemelt projekt keretében az „EURES hálózatnyitási rendszer kialakítására vonatkozó megalapozó kutatás és tanulmánykészítés” címet viselő beszerzés valósult meg. Ennek célja volt az EURES Magyarország hálózat 2016/589/EU-rendelet szerinti hálózatbővítési és hálózatnyitási engedélyezési rendszer kialakítását megalapozó kutatási tevékenység teljes körű lebonyolítása, az eredményekre épülő tanulmány készítése, valamint javaslat (koncepció) kidolgozása a hálózatnyitási rendszerre, a hálózatbővítési folyamat megvalósítására, valamint az ezekhez kapcsolódó mérőeszközök kidolgozására. A vizsgálat több pillérre épült. Ezek egyike az uniós és hazai szakmai, szakpolitikai környezet áttekintése, a másik témacsoport pedig a potenciális EURES-tag és partner szervezetek körében végzett kérdőíves és interjútechnikákat alkalmazó vizsgálat.

Az NGM_SZERZ/273/2017 számú szerződés alapján a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 és a VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” kiemelt projekt keretében a Rávezető Projekt Kft. által készített Megalapozó tanulmány az EURES Magyarország hálózat hálózatbővítési és hálózatnyitási engedélyezési rendszerének kialakítására, Kutatási eredményeket bemutató tanulmány és vezetői összefoglaló elérhető
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Az EURES-hálózat bővítése, modernizálása lehetőséget teremthet az EURES Magyarország hálózat továbbfejlődésére, a kölcsönös tanulásra, az uniós együttműködések lehetőségeinek jobb kiaknázására, több álláshely és álláspályázati adat cseréjére és megosztására az EURES-portálon keresztül, valamint a munkavállalók és munkaadók számára minőségi és könnyebben hozzáférhető munkaerő mobilitási támogató szolgáltatások nyújtására.

 

EURES - Az Európai Foglalkoztatási Mobilitás Portálja:  eures.europa.eu
EURES-portál: Hogyan válhat EURES-taggá vagy -partnerré?
 

 

 

 

 

Miért éri meg belépni az EURES-hálózatba? 12 érv a csatlakozás mellett

 

1. Mert az EURES nyit ajtót az európai munkaerőpiachoz.
Európa legnagyobb foglalkoztatási hálózata, amely a munkaerő-mobilitást, határon átívelő közvetítést, toborzást és információhoz jutást támogatja.

2. Mert az EURES-márkajelzést használhatják.
A védelem alatt álló EURES logó és márkanév közel 30 éve a minőség védjegye a fair és méltányos munkaerő-mobilitás terén.

3. Mert több partnerséget építhetnek az EU és Magyarország között.
Szinergiák alakulnak és épülnek az EURES-en keresztül az országok és munkaerőpiaci szervezetek között.

4. Mert az európai munkaerőpiaci politikára is hatást lehet gyakorolni.
EU-s munkacsoportokban a releváns témákban lehet közreműködni és szempontokat érvényesíteni.

5. Mert EU-tréningprogramokat lehet megismerni és hasznosítani.
A munkatársaik részt vehetnek díjmentes továbbképzéseken, amelyek a szervezetük kompetenciáit is gazdagítják.

6. Mert szakértői tudás áll rendelkezésre.
Ezer EURES-tanácsadó munkatárs támogatja a know-how megosztását az európai munkaerőpiacon.

7. Mert az EURES-portál közös platformként használható.
Az összes állásajánlati és önéletrajzi adat a hálózatból összefut és az EURES-portálon megosztottá válik, gazdag információs háttérrel kiegészítve.

8. Mert EURES-rendezvényeken vehetnek részt és kapcsolatokat építhetnek, ügyfeleket szerezhetnek.
Bevált munkaerőpiaci és toborzási eseményeken, pl. Európai (Online) Állásbörzéken kapcsolatba léphetnek cégekkel, munkavállalókkal és az EURES munkatársaival is.

9. Mert megbízható partnereket találhatnak Európából.
Az EURES-sel az EU/EGT országokban tisztességes elvek és megállapodások mentén bővíthetik üzleti partnereik körét.

10. Mert innovatív szolgáltatásokat kínálunk.
Az EURES segítségével szakképzett munkaerő szerezhető az európai országokból.

11. Mert EU-támogatási programokhoz való hozzáférés is lehetséges.
A transznacionális és határon átívelő mobilitás támogatására programok nyitnak lehetőséget, pl. az EURES-EaSI.

12. Mert az EURES a jövő európai munkaerőpiacának a motorja.
A munkaerőáramlás fontos tényező lesz a gazdasági versenyképességben.

 

 

Így csatlakozhat az EURES-hez

 

 Mi az alapvető különbség az EURES-tag és az EURES-partner között?

 
EURES-tagként csatlakozhat Magyarországon: EURES-partnerként csatlakozhat Magyarországon:
  • ​magán-munkaközvetítő (5 éve)
  • nemzetközi munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó szervezet (3 éve)
  • ​gazdasági társaság,
  • szövetkezet,
  • felsőoktatási intézmény,
  • egyház, egyház által fenntartott szervezet,
  • gazdasági kamara,
  • munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezet
Fő feladatai az EURES-hálózatban:Fő feladatai az EURES-hálózatban:
tagfeladat.jpg
partnerfeladat.jpg
 

 Nyilvántartásba vételi kérelem EURES-tagként

Amennyiben szervezetük EURES-tagként kíván csatlakozni az EURES-hálózathoz, nyilvántartásba vételi kérelmet kell benyújtaniuk.
Ehhez az alábbi dokumentumok és linkek adnak segítséget.

 

 Nyilvántartásba vételi kérelem EURES-partnerként

Amennyiben szervezetük EURES-partnerként kíván csatlakozni az EURES-hálózathoz, nyilvántartásba vételi kérelmet kell benyújtaniuk.
Ehhez az alábbi dokumentumok és linkek adnak segítséget.

 
 
 

 Vonatkozó jogszabályok 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/589 rendelete (2016. április 13.) a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatáról (EURES), a munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz való hozzáféréséről és a munkaerőpiacok további integrációjáról, valamint a 492/2011/EU és az 1296/2013/EU rendeletek módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)
Az Európai Unió Hivatalos Lapja 59. évfolyam (2016. április 22.)
A Kormány 130/2018. (VII. 23.) Korm. rendelete az Európai Foglalkoztatási Szolgálat tevékenységében részt vevő állami foglalkoztatási szerv feladatairól, valamint más szervezetek e tevékenységben történő részvételének feltételeiről 
Magyar Közlöny 2018. évi 116. szám  (2018. július 23.)
A 130/2018. (VII. 23.) Kormány rendelet a Nemzeti Jogszabálytárban

 

Kérdése van az EURES-hálózat nyitásával kapcsolatban?


További tájékoztatásért forduljon hozzánk bizalommal az eures@pm.gov.hu e-mail címen.

 

Your Europe
      Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el
itt!

 

 
 
Frissítés: 2021. április 16.