Adatvédelmi tájékoztató az egységesített honlaphoz

 

Tisztelt Látogatónk!


Az Gazdaságfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban:GFM) és a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban NISZ Zrt.) elkötelezett a honlap látogatói által rendelkezésünkre bocsátott személyes és egyéb adatok védelme és azok biztonságos kezelése iránt.

 

Fel kívánjuk hívni a figyelmét, hogy amikor Ön a NISZ Zrt. által működtetett internetes honlapra látogat, a honlapon történő böngészés, illetve az oldalról elérhető szolgáltatások igénybevétele során személyes adatok közlésére is lehetősége van. Tájékoztatjuk, hogy a honlap látogatása során a személyes adatainak megadásával Ön hozzájárul a birtokunkba kerülő személyes adatainak kezeléséhez, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

 

Személyes adatnak tekintünk bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adatot, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetést, amely az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Személyes adatait – így például nevét, elérhetőségét (beleértve az e-mail címet is) vagy más adatait – megadhatja, ha a honlap használata során – az Elérhetőségek menüpont segítségével – kapcsolatba kíván lépni velünk. Adatai két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok kerülnek kezelésünkbe, melyeket legfeljebb 5 évig tárolunk számítógépes rendszerünkben. Másfelől Ön is megadhatja személyes adatait (nevét, elérhetőségét vagy más adatait), ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. Arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.


Honlapunk látogatása során az Ön adatainak felelős kezelője a GFM, a honlap üzemeltetője a NISZ Zrt. A honlap látogatási statisztikájának rendszeres gyűjtését a NISZ Zrt. saját maga végzi. A honlap üzemeltetéséhez és egyben a látogatók adatainak kezeléséhez külső adatfeldolgozó szervezetet nem veszünk igénybe, személyes és egyéb adatai harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra.


Amennyiben Ön honlapunkról átlép más közigazgatási szerv honlapjára, személyes adatainak kezelése már annak a közigazgatási szervnek a hatáskörébe tartozik.

A honlap látogatóival történő kapcsolattartás céljából a kapcsolatfelvételnél Ön önkéntes alapon adhatja meg személyes adatait. A honlap látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz kizárólag a GFM és a NISZ Zrt. munkatársai, kizárólag a feladatuk ellátása és az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítése, esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolása érdekében férhetnek hozzá. Az adatkezelés az előbb említett célból kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, továbbá csak azzal a személyes adattal.


A honlap látogatóival történő kapcsolattartás céljából a kapcsolatfelvételnél Ön önkéntes alapon adhatja meg személyes adatait. A honlap látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz kizárólag a GFM és a NISZ Zrt. munkatársai, kizárólag a feladatuk ellátása és az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítése, esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolása érdekében férhetnek hozzá. Az adatkezelés az előbb említett célból kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, továbbá csak azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

 

 

Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti azok zárolását vagy törlését. A GFM az Ön kérésére tájékoztatást ad az Önre vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Az adatkezelésről nyújtott tájékoztatás ingyenes, azonban ha a tájékoztatást kérő az adott naptári évben azonos adatkezelésre vonatkozó tájékoztatási kérelmet nyújtott be, a tájékoztatással kapcsolatban közvetlenül felmerült költségek megtérítésére kötelezhető.

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a személyes adatok kezeléséhez fűződő jogait az adatkezelő megsértette, jogai érvényesítése érdekében az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján bírósághoz, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

​