11. NYUGDÍJ


Nyugdíjigény előterjesztése az öregségi nyugdíjkorhatár elérésekor vagy házastárs/élettárs/szülő/gyermek elvesztése esetén


Külföldi szolgálati idővel érintett nyugdíjügyek:

A nemzeti nyugdíjügyektől eltérően (tehát azon személyek nyugdíjügyeitől eltérően, akik életpályájuk során kizárólag Magyarországon szereztek nyugdíjjogosultságnál figyelembe vehető szolgálati időt) a nemzetközi nyugdíjügyek elbírálása során nem csak a vonatkozó magyar jogszabályokat, hanem az Európai Unió szociális biztonságra vonatkozó rendeleteit vagy Magyarországnak valamely más országgal kötött, kétoldalú szociálpolitikai, illetve szociális biztonsági egyezményeit (a továbbiakban együtt: nemzetközi jogintézmény) is alkalmazni kell.

Magyarországnak a korábbi tagállamokkal és a hazánkkal egyidejűleg szintén taggá váló országokkal kötött kétoldalú szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezményeit az Európai Unióhoz való csatlakozást követően a Közösség koordinációs rendeletei váltották fel. A koordinációs rendeletek szabályait kell alkalmazni Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc esetében is.

Magyarországnak hatályos kétoldalú szociálpolitikai egyezménye Ukrajnával és az Oroszországi Föderációval (magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény), valamint Koszovóval (magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény), illetve kétoldalú szociális biztonsági egyezménye Kanadával, Québec-kel, Dél-Koreával, Montenegróval, Bosznia és Hercegovinával, Mongóliával, Ausztráliával, Indiával, Japánnal, Moldovával, Szerbiával, Macedóniával, Albániával, az Amerikai Egyesült Államokkal és Törökországgal van.

A nemzetközi jogintézményekkel érintett nyugdíjügyek közös sajátossága, hogy:

  • a nyugdíjigényt főszabály szerint mindig a lakóhely szerinti ország illetékes nyugdíjbiztosítási szervénél (Magyarországon a lakóhely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál vagy annak járási hivatalánál, illetve Budapest Főváros Kormányhivatalának VIII. Kerületi Hivatalánál) kell előterjeszteni, függetlenül attól, hogy a nyugdíjat igénylő személy mely országtól szeretne nyugdíjat igényelni
  • magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény,a koordinációs rendeletek és a szociális biztonsági egyezmények az időarányos teherviselés elvén működnek, vagyis mindegyik ország a saját területén szerzett szolgálati idő összes szolgálati időhöz viszonyított arányában állapítja meg és folyósítja a nyugellátást (tehát a nyugdíjas minden olyan országból nyugdíjat fog kapni, ahol a megszerzett szolgálati ideje legalább az egy évet eléri),
  • a nyugellátásra való jogosultsághoz az igény elbírálását végző országnak szükség esetén figyelembe kell venni az éppen alkalmazandó nemzetközi jogintézményben részes, többi országban szerzett (és az adott ország által igazolt) szolgálati időket is, amennyiben az igény elbírálását végző országban szerzett szolgálati idő eléri a legalább egy évet,
  • a nyugellátásra való jogosultság vizsgálatára és az ellátás összegének kiszámítására az igény elbírálását végző ország nemzeti jogszabályaiban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni,
  • a nyugellátás összegének kiszámítása során csak az igény elbírálását végző ország területén elért keresetek/jövedelmek vehetők figyelembe.A fentiekben leírt sajátosságoktól a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény annyiban tér el, hogy mivel nem az időarányos teherviselés elvén, hanem területi elven alapul, alkalmazása esetén a nyugellátást kizárólag a lakóhely szerinti ország állapítja meg és folyósítja, figyelembe véve az egyezményben részes, összes országban szerzett szolgálati időt. Jelentős eltérés még, hogy az egyezményben részes, összes országban szerzett szolgálati időt akkor is össze kell számítani, ha az igénylő (hozzátartozói nyugellátás esetén az elhunyt jogszerző) az igényelbírálást végző országban egyáltalán nem rendelkezik szolgálati idővel.
  • Nemzetközi nyugdíjügynek minősülnek a külföldön, nemzetközi jogintézménnyel nem érintett harmadik országban (tehát nem EU/EGT tagállamban, Svájcban vagy Magyarországgal szociálpolitikai/szociális biztonsági egyezményt kötött országban) élő személyek által előterjesztett nyugdíjigények is. Ilyen esetekben a nyugdíjigény elbírálása (tehát a jogosultsági feltételek vizsgálata, az ellátás összegének kiszámítása) kizárólag a magyar nemzeti jogszabályok szerint történik, továbbá az ezen országokban szerzett szolgálati idők figyelembevételére nincs lehetőség.

Milyen főbb ügyintézési lépésekre számíthat?


A nyugdíjigény elbírálásához igénybenyújtás szükséges.

A nyugellátás iránti igényt az erre rendszeresített igénybejelentő lapon lehet benyújtani, melyet – kitöltés és aláírás után - az ügyfél magyarországi lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál kerületi/járási hivatalánál vagy közvetlenül az illetékes magyar igényelbíráló szervnél: Budapest Főváros Kormányhivatalának VIII. Kerületi Hivatalánál Cím: 1081 Budapest, Fiumei út 19/a, Postacím: 1916 Budapest kell személyesen vagy postai úton benyújtani.


Magyarországon lakóhellyel rendelkező, de nemzetközi jogintézménnyel érintett országban is szolgálati időt szerzett személyek az igénybejelentéshez szükséges nyomtatványokat a Magyar Államkincstár Nyomtatványtárából érhetik el.


külföldön, nemzetközi jogintézménnyel nem érintett országban élő személyek az igénybejelentéshez szükséges tájékoztatókat linken érhetik el:
Magyar Államkincstár

Szükséges-e bármilyen nyomtatvány, igazolás, amit még külföldről kell beszereznie és majd hazahoznia?

A nyugdíjigény benyújtása során szükséges csatolni a külföldi munkavégzéssel kapcsolatos okmányokat (például külföldi társadalombiztosítási azonosító számot tartalmazó igazolvány/okmány, ennek hiányában külföldi munkaszerződés).

Nyugdíjigény elbírálása

A nemzetközi nyugdíjügyek elbírálására Magyarországon Budapest Főváros Kormányhivatalának VIII. Kerületi Hivatala Cím: 1081 Budapest, Fiumei út 19/a, Postacím: 1916 illetékes, de a nyugdíjigény benyújtható a magyarországi lakóhely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál vagy annak illetékes járási hivatalánál, illetve a Kormányablaknál is.

Ettől eltérően, kizárólag azon hozzátartozói nyugdíjigényeket (özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj), ahol a jogszerző a halálakor már magyar nyugdíjban részesült, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság bírálja el. Ilyen esetben az igényt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni.


Nyugdíj-kalkulátor

A nyugdíj-kalkulátor kizárólag a magyar társadalombiztosítási öregségi nyugdíj (ideértve a nők életkortól függetlenül igénybe vehető kedvezményes öregségi nyugdíját is) várható összegének meghatározására szolgál. A nyugdíj-kalkulátor ügyfélkapu regisztráció nélkül is hozzáférhető, mindenki "saját felelősségére" használhatja.

A kapott eredmény (nyugdíjösszeg) semmilyen hivatkozási alapot nem jelenthet a jövőbeni nyugdíj megállapításával kapcsolatban.

Az alkalmazás az adott naptári évben várható öregségi nyugdíj összegét a felhasználó birtokában lévő és általa rögzített adatok alapján határozza meg. Ha a rögzített adatok esetleg tévesek, hiányosak, a vonatkozó jogszabályoknak ellentmondóak, vagy pl. a rögzítéskor elütés történt, a kapott eredmény megtévesztő lehet. A nyugdíj-kalkulátor azok számára tud értékelhető becslést nyújtani, akik a nyugellátásra jogosító szolgálati (nők esetében jogosultsági) idejükről, valamint az 1988. január 1-jétől kezdődő, ún. béridőszak alatt elért nyugdíjjárulék-köteles kereseteikről már rendelkeznek hatósági döntéssel (például 2013. január 1. előtt készült szolgálati idő határozat, adategyeztetési eljárásról készült határozat) és nem tagjai magánnyugdíj pénztárnak.

A nyugdíj-kalkulátor nemzetközi jogintézménnyel érintett nyugdíjak összegének meghatározását nem támogatja.

A nyugdíj-kalkulátor alkalmazás és a használatát bemutató, részletes tájékoztató

MISSOC Social Security Guide (SSG)

Az Európai Bizottság szociális biztonságról szóló weboldalán minden EGT és Svájc vonatkozású anyag elérhető 4 nyelven (angol, német, francia és az adott ország hivatalos nyelvén).


Vissza a tartalomjegyzékhez